Linqur - Privacybeleid

Privacy & Policy Linqur

Last modified: November 23, 2023

Introductie

Dit privacybeleid ("Beleid") beschrijft hoe de persoonlijk identificeerbare informatie ("Persoonlijke Informatie") u kunt verstrekken op de website linqur.com ("Website" of "Service") en alle gerelateerde producten en diensten ( gezamenlijk "Diensten") wordt verzameld, beschermd en gebruikt. Het beschrijft ook de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke informatie en hoe u toegang kunt krijgen tot deze informatie en deze kunt bijwerken. Dit Beleid is een juridisch bindende overeenkomst tussen u ("Gebruiker", "u" of "uw") en Linqur ("Linqur", "wij", "ons" of "onze"). Door de Website en Diensten te bezoeken en te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van dit Beleid hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat gebonden te zijn. Dit beleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die wij niet bezitten of controleren, of op personen die wij niet in dienst hebben of beheren.

Automatische verzameling van informatie

Wanneer u de Website opent, registreren onze servers automatisch informatie die uw browser verzendt. Deze gegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van uw apparaat, browsertype en -versie, type en versie van het besturingssysteem, taalvoorkeuren of de webpagina die u bezocht voordat u naar de Website en Diensten kwam, pagina's van de Website en Diensten die u bezoekt, de tijd die u op die pagina's doorbrengt, de informatie waarnaar u op de website zoekt, de toegangstijden en -data en andere statistieken.

De automatisch verzamelde informatie wordt uitsluitend gebruikt om potentiële gevallen van misbruik te identificeren en om statistische informatie vast te stellen over het gebruik en verkeer van de Website en Diensten. Deze statistische informatie wordt niet op een andere manier samengevoegd op een manier die een bepaalde gebruiker van het systeem zou identificeren.

Verzameling van persoonlijke informatie

U kunt toegang krijgen tot de Website en Diensten en deze gebruiken zonder ons te vertellen wie u bent of zonder enige informatie vrij te geven waarmee iemand u zou kunnen identificeren als een specifiek, identificeerbaar individu. Als u echter bepaalde functies op de Website wilt gebruiken, wordt u mogelijk gevraagd bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken (bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres). Wij ontvangen en bewaren alle informatie die u bewust aan ons verstrekt wanneer u een account aanmaakt, een aankoop doet of online formulieren op de Website invult. Indien nodig kan deze informatie het volgende omvatten:

 • Persoonlijke gegevens zoals naam, land van verblijf, etc.
 • Contactinformatie zoals e-mailadres, adres, enz.
 • Accountgegevens zoals gebruikersnaam, unieke gebruikers-ID, wachtwoord, enz.

Een deel van de informatie die we verzamelen is rechtstreeks van u via de Website en Diensten. We kunnen echter ook persoonlijke informatie over u verzamelen uit andere bronnen, zoals openbare databases, sociale-mediaplatforms, externe gegevensproviders en onze gezamenlijke marketingpartners. Persoonlijke informatie die we uit andere bronnen verzamelen, kan demografische informatie omvatten, zoals leeftijd en geslacht, apparaatinformatie, zoals IP-adressen, locatie, zoals stad en staat, en online gedragsgegevens, zoals informatie over uw gebruik van sociale mediawebsites, paginaweergave-informatie, zoekresultaten en links. U kunt ervoor kiezen om ons uw persoonlijke gegevens niet te verstrekken, maar dan kunt u mogelijk niet profiteren van sommige functies op de website. Gebruikers die niet zeker weten welke informatie verplicht is, kunnen contact met ons opnemen.

Gebruik en verwerking van verzamelde informatie

Om de Website en Diensten voor u beschikbaar te stellen, of om aan een wettelijke verplichting te voldoen, moeten we mogelijk bepaalde Persoonlijke Informatie verzamelen en gebruiken. Als u de door ons gevraagde informatie niet verstrekt, kunnen wij u mogelijk niet de gevraagde producten of diensten leveren. Alle informatie die we van u verzamelen, kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Gebruikersaccounts maken en beheren
 • Bestellingen uitvoeren en beheren
 • Producten of diensten leveren
 • Producten en diensten verbeteren
 • Reageer op vragen en bied ondersteuning
 • Verbeter de gebruikerservaring
 • Gerichte advertenties leveren
 • Algemene voorwaarden en beleid afdwingen
 • Beschermen tegen misbruik en kwaadwillende gebruikers
 • Reageer op juridische verzoeken en voorkom schade
 • De website en services uitvoeren en beheren

Het verwerken van uw Persoonlijke Informatie hangt af van hoe u omgaat met de Website en Diensten, waar ter wereld u zich bevindt en of een van de volgende situaties van toepassing is: (i) u heeft uw toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden; dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van persoonlijke informatie onderworpen is aan de California Consumer Privacy Act of de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming; (ii) het verstrekken van informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan; (iii) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan u onderworpen bent; (iv) de verwerking houdt verband met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is toevertrouwd; (v) de verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd.

Houd er rekening mee dat we onder bepaalde wetgeving mogelijk gegevens mogen verwerken totdat u bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking (door u af te melden), zonder dat u afhankelijk hoeft te zijn van toestemming of een van de volgende rechtsgronden hieronder. In ieder geval verduidelijken wij graag de specifieke wettelijke basis die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een vereiste die noodzakelijk is om een contract aan te gaan.

Facturering en betalingen

We gebruiken externe betalingsverwerkers om ons te helpen bij het veilig verwerken van uw betalingsgegevens. Het gebruik van uw Persoonlijke Informatie door dergelijke externe verwerkers wordt beheerst door hun respectieve privacybeleid, dat al dan niet privacybescherming kan bevatten die even beschermend is als dit Beleid. We raden u aan hun respectieve privacybeleid te lezen.

Informatie beheren

U kunt bepaalde persoonlijke gegevens die wij over u hebben, verwijderen. De persoonlijke gegevens die u kunt verwijderen, kunnen veranderen naarmate de website en diensten veranderen. Wanneer u persoonlijke informatie verwijdert, kunnen we echter een kopie van de niet-herziene persoonlijke informatie in onze administratie bewaren voor de duur die nodig is om te voldoen aan onze verplichtingen jegens onze dochterondernemingen en partners, en voor de hieronder beschreven doeleinden. Als u uw persoonlijke gegevens wilt verwijderen of uw account permanent wilt verwijderen, kunt u dit doen op de instellingenpagina van uw account op de website of eenvoudigweg door contact met ons op te nemen.

Openbaarmaking van informatie

Afhankelijk van de gevraagde Services of indien nodig om een transactie te voltooien of een door u gevraagde service te leveren, kunnen we contracten sluiten met andere bedrijven en uw informatie met uw toestemming delen met onze vertrouwde derde partijen die met ons samenwerken, andere gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen waarop wij vertrouwen om te helpen bij de werking van de website en diensten die voor u beschikbaar zijn. Wij delen geen persoonlijke informatie met niet-gelieerde derde partijen. Deze dienstverleners zijn niet bevoegd om uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, behalve indien dit nodig is om namens ons diensten uit te voeren of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie voor deze doeleinden alleen delen met derden wier privacybeleid consistent is met het onze of die ermee instemmen zich te houden aan ons beleid met betrekking tot Persoonlijke Informatie. Deze derde partijen krijgen alleen persoonlijke informatie die ze nodig hebben om hun toegewezen functies uit te voeren, en we geven hen geen toestemming om persoonlijke informatie te gebruiken of openbaar te maken voor hun eigen marketing- of andere doeleinden.

We zullen alle persoonlijke informatie die we verzamelen, gebruiken of ontvangen openbaar maken indien vereist of toegestaan door de wet, bijvoorbeeld om te voldoen aan een dagvaarding of een soortgelijke juridische procedure, en wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen , bescherm uw veiligheid of die van anderen, onderzoek fraude of reageer op een verzoek van de overheid.

In het geval dat we een zakelijke transitie doormaken, zoals een fusie of overname door een ander bedrijf, of de verkoop van alle of een deel van de activa, zullen uw gebruikersaccount en persoonlijke gegevens waarschijnlijk tot de overgedragen activa behoren.

/p>

Bewaren van informatie

We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken gedurende de periode die nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is door de wet. We kunnen alle geaggregeerde gegevens die zijn afgeleid van of waarin uw persoonlijke gegevens zijn opgenomen, gebruiken nadat u deze hebt bijgewerkt of verwijderd, maar niet op een manier die u persoonlijk zou identificeren. Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden persoonlijke gegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op verwijdering, het recht op rectificatie en het recht op gegevensportabiliteit niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

Overdracht van informatie

Afhankelijk van uw locatie kunnen gegevensoverdrachten gepaard gaan met de overdracht en opslag van uw gegevens in een ander land dan het uwe. U heeft recht op informatie over de rechtsgrondslag van de overdracht van informatie naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die valt onder internationaal publiekrecht of is opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de veiligheidsmaatregelen die zijn genomen door ons om uw informatie te beschermen. Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunt u meer informatie vinden door de relevante secties van dit Beleid te raadplegen of contact met ons op te nemen via de informatie in de contactsectie.

De rechten van gebruikers

U kunt bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot uw gegevens die door ons worden verwerkt. In het bijzonder heeft u het recht om het volgende te doen: (i) u heeft het recht om uw toestemming in te trekken wanneer u eerder toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens; (ii) u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als de verwerking plaatsvindt op een andere rechtsgrond dan toestemming; (iii) u heeft het recht om te vernemen of er informatie door ons wordt verwerkt, om openbaarmaking te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking en om een kopie te verkrijgen van de informatie die wordt verwerkt; (iv) u heeft het recht om de juistheid van uw gegevens te verifiëren en te vragen dat deze worden bijgewerkt of gecorrigeerd; (v) u heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken, in welk geval wij uw gegevens voor geen enkel ander doel zullen verwerken dan voor het opslaan ervan; (vi) u heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om uw persoonlijke gegevens van ons te laten verwijderen; (vii) u heeft het recht om uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch haalbaar, deze ongehinderd naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten verzenden. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat uw gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, op een contract waarvan u deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

Wanneer persoonlijke informatie wordt verwerkt voor het algemeen belang, bij de uitoefening van een officieel gezag dat aan ons is toegekend of voor de doeleinden van de legitieme belangen die door ons worden nagestreefd, kunt u bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door een reden op te geven die verband houdt met uw specifieke situatie om het bezwaar te rechtvaardigen. U moet echter weten dat als uw Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, u op elk moment bezwaar kunt maken tegen die verwerking zonder daarvoor een rechtvaardiging te hoeven geven. Als u wilt weten of wij persoonlijke gegevens verwerken voor directmarketingdoeleinden, kunt u de relevante secties van dit document raadplegen.

Gegevensbeschermingsrechten onder AVG

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), heeft u bepaalde gegevensbeschermingsrechten en Linqur streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen het gebruik van uw persoonlijke gegevens te corrigeren, wijzigen, verwijderen of beperken. Als u wilt weten welke persoonlijke gegevens wij over u bewaren en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, kunt u contact met ons opnemen. In bepaalde omstandigheden heeft u de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 • U heeft het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens die wij opslaan en u heeft de mogelijkheid om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens.
 • U heeft het recht om te verzoeken dat wij persoonlijke informatie corrigeren waarvan u denkt dat deze onjuist is. U heeft ook het recht om ons te verzoeken de persoonlijke gegevens die u denkt onvolledig te zijn, aan te vullen.
 • U heeft het recht om te verzoeken dat uw persoonlijke gegevens worden gewist onder bepaalde voorwaarden van dit beleid.
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 • U heeft het recht om beperkingen op de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen. Wanneer u de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperkt, kunnen we deze opslaan, maar zullen we deze niet verder verwerken.
 • U heeft het recht om een kopie te ontvangen van de informatie die wij over u hebben in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.
 • U heeft ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken wanneer Linqur op uw toestemming vertrouwde om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).

Privacyrechten in Californië

In aanvulling op de rechten zoals uitgelegd in dit Beleid, hebben inwoners van Californië die Persoonlijke Informatie verstrekken (zoals gedefinieerd in de wet) om producten of diensten voor persoonlijk, gezins- of huishoudelijk gebruik te verkrijgen, het recht om, zodra per kalenderjaar informatie over de persoonlijke informatie die we, indien van toepassing, met andere bedrijven hebben gedeeld voor marketingdoeleinden. Indien van toepassing omvat deze informatie de categorieën Persoonlijke Informatie en de namen en adressen van de bedrijven waarmee we dergelijke persoonlijke informatie voor het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar hebben gedeeld (verzoeken die in het lopende jaar worden ingediend, ontvangen bijvoorbeeld informatie over het voorgaande jaar) . Om deze informatie te verkrijgen kunt u contact met ons opnemen.

Hoe u deze rechten kunt uitoefenen

Verzoeken om uw rechten uit te oefenen, kunt u richten aan Linqur via de contactgegevens in dit document. Houd er rekening mee dat we u mogelijk vragen uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren. Uw verzoek moet voldoende informatie bevatten waarmee wij kunnen verifiëren dat u de persoon bent die u beweert te zijn of dat u de bevoegde vertegenwoordiger van deze persoon bent. U moet voldoende details verstrekken zodat wij het verzoek goed kunnen begrijpen en erop kunnen reageren. We kunnen niet op uw verzoek reageren of u persoonlijke informatie verstrekken, tenzij we eerst uw identiteit of bevoegdheid verifiëren om een dergelijk verzoek in te dienen en bevestigen dat de persoonlijke informatie op u betrekking heeft.

Privacy van kinderen

We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar. Als u jonger dan 18 jaar bent, dient u geen persoonlijke gegevens in via de website en services. Wij moedigen ouders en wettelijke voogden aan om het internetgebruik van hun kinderen in de gaten te houden en dit beleid te helpen handhaven door hun kinderen te instrueren om nooit zonder hun toestemming persoonlijke informatie via de website en diensten te verstrekken. Als u reden heeft om aan te nemen dat een kind jonger dan 18 jaar persoonlijke informatie aan ons heeft verstrekt via de website en diensten, neem dan contact met ons op. U moet ook minimaal 16 jaar oud zijn om toestemming te geven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in uw land (in sommige landen kunnen we uw ouder of voogd toestaan dit namens u te doen).

Cookies

De Website en Diensten maken gebruik van "cookies" om uw online ervaring te helpen personaliseren. Een cookie is een tekstbestand dat door een webpaginaserver op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft uitgegeven.

We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en bij te houden voor statistische doeleinden om de website en services te beheren. U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt desgewenst doorgaans uw browserinstelling wijzigen om cookies te weigeren. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, kunt u mogelijk niet optimaal genieten van de functies van de Website en Diensten. Meer informatie over cookies en hoe ze werken vindt u hier.

Do Not Track-signalen

Sommige browsers bevatten een Do Not Track-functie die aan websites die u bezoekt aangeeft dat u niet wilt dat uw online activiteiten worden bijgehouden. Tracking is niet hetzelfde als het gebruiken of verzamelen van informatie in verband met een website. Voor deze doeleinden verwijst tracking naar het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie van consumenten die een website of online dienst gebruiken of bezoeken terwijl ze zich in de loop van de tijd over verschillende websites bewegen. De Website en Diensten volgen de bezoekers niet in de loop van de tijd en op websites van derden. Sommige sites van derden kunnen echter uw browse-activiteiten bijhouden wanneer ze u inhoud aanbieden, waardoor ze kunnen afstemmen wat ze aan u presenteren.

Advertenties

We kunnen bepaalde externe bedrijven toestaan ons te helpen advertenties aan te passen waarvan wij denken dat deze interessant kunnen zijn voor gebruikers, en om andere gegevens over gebruikersactiviteiten op de Website te verzamelen en te gebruiken. Deze bedrijven kunnen advertenties weergeven die cookies kunnen plaatsen en op andere wijze gebruikersgedrag kunnen volgen.

E-mailmarketing

Wij bieden elektronische nieuwsbrieven aan waarop u zich op elk moment vrijwillig kunt abonneren. We doen er alles aan om uw e-mailadres vertrouwelijk te houden en zullen uw e-mailadres niet aan derden bekendmaken, behalve zoals toegestaan in het gedeelte over informatiegebruik en -verwerking of met het oog op het gebruik van een externe provider om dergelijke e-mails te verzenden. Wij bewaren de via e-mail verzonden informatie in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

In overeenstemming met de CAN-SPAM Act zullen alle door ons verzonden e-mails duidelijk vermelden van wie de e-mail afkomstig is en duidelijke informatie geven over hoe u contact kunt opnemen met de afzender. U kunt ervoor kiezen om onze nieuwsbrief of marketing-e-mails niet langer te ontvangen door de afmeldingsinstructies in deze e-mails te volgen of door contact met ons op te nemen. U blijft echter essentiële transactionele e-mails ontvangen.

Links naar andere bronnen

De Website en Diensten bevatten links naar andere bronnen die geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken van dergelijke andere bronnen of derden. We moedigen u aan om op de hoogte te zijn wanneer u de website en diensten verlaat en om de privacyverklaringen te lezen van elke bron die persoonlijke informatie kan verzamelen.

Informatiebeveiliging

Wij beveiligen de informatie die u op computerservers verstrekt in een gecontroleerde, veilige omgeving, beschermd tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. We handhaven redelijke administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen in een poging om bescherming te bieden tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van persoonlijke informatie onder controle en bewaring. Er kan echter geen gegevensoverdracht via internet of draadloos netwerk worden gegarandeerd. Daarom erkent u, hoewel wij ernaar streven uw Persoonlijke Informatie te beschermen, dat (i) er beveiligings- en privacybeperkingen van het internet zijn die buiten onze controle liggen; (ii) de veiligheid, integriteit en privacy van alle informatie en gegevens die tussen u en de Website en Diensten worden uitgewisseld, kunnen niet worden gegarandeerd; en (iii) dergelijke informatie en gegevens kunnen tijdens de overdracht door een derde partij worden bekeken of ermee worden geknoeid, ondanks alle inspanningen.

Datalek

In het geval dat we ons ervan bewust worden dat de veiligheid van de website en diensten in gevaar is gebracht of dat persoonlijke gegevens van gebruikers zijn bekendgemaakt aan niet-gerelateerde derde partijen als gevolg van externe activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot beveiligingsaanvallen of fraude, wij behouden ons het recht voor om redelijkerwijs passende maatregelen te nemen, inclusief maar niet beperkt tot onderzoek en rapportage, evenals kennisgeving aan en samenwerking met wetshandhavingsinstanties. In het geval van een datalek zullen we redelijke inspanningen leveren om de getroffen personen op de hoogte te stellen als we van mening zijn dat er een redelijk risico bestaat op schade voor de gebruiker als gevolg van het lek of als kennisgeving anderszins wettelijk vereist is. Wanneer we dat doen, plaatsen we een bericht op de website.

Wijzigingen en aanvullingen

Wij behouden ons het recht voor om dit Beleid of de voorwaarden ervan met betrekking tot de Website en Diensten van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen en zullen u op de hoogte stellen van eventuele materiële wijzigingen in de manier waarop wij met Persoonlijke Informatie omgaan. Wanneer we dat doen, zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. We kunnen u naar eigen goeddunken ook op andere manieren op de hoogte stellen, bijvoorbeeld via de door u verstrekte contactgegevens. Elke bijgewerkte versie van dit Beleid zal onmiddellijk van kracht worden na het plaatsen van het herziene Beleid, tenzij anders aangegeven. Als u de Website en Diensten blijft gebruiken na de ingangsdatum van het herziene Beleid (of een andere op dat moment gespecificeerde handeling), betekent dit dat u instemt met die wijzigingen. Zonder uw toestemming zullen wij uw Persoonlijke Informatie echter niet gebruiken op een manier die wezenlijk anders is dan wat werd vermeld op het moment dat uw Persoonlijke Informatie werd verzameld.

Acceptatie van dit beleid

U erkent dat u dit Beleid heeft gelezen en akkoord gaat met alle voorwaarden ervan. Door de Website en Diensten te bezoeken en te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dit Beleid. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit Beleid, bent u niet bevoegd om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Website en Diensten.

Contact opnemen met Linqur

Als u contact met ons wilt opnemen voor meer informatie over dit beleid of als u contact met ons wilt opnemen over kwesties met betrekking tot individuele rechten en uw persoonlijke gegevens, kunt u een e-mail sturen naar support@linqur.com.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 23 november 2023